TIẾN ĐỘ THỰC TẾ

THÁNG 01/2020

Ngày 06/01/2020

Chủ đầu tư tiến hành đổ Bê tông sàn đáy tầng hầm. Khối lượng 180 khối

TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN

Dự án dự kiến hoành thành trước tết Âm Lịch 2022. Bảng chi tiết thi công: